अशी असेल मावळातील  गण व गटांची प्रारूप रचना
वडगाव मावळ:
आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मावळ तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सहा अनेक पंचायत समितीच्या बारा गणांची प्रारूप रचना जाहीर करण्यात आली.
तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे नव्याने झालेले गट व पंचायत समिती गण व त्यातील समाविष्ट गावे व वाड्या-वस्त्या पुढीलप्रमाणे-
तालुक्यातील जिल्हा परिषद गट व गण
नाणे टाकवे बुद्रुक
● नाणे गण-  खांड, कुसूर, साई, नेसावे पारवडी, नागोली नामा, घोणशेत, वाऊंड, कचरेवाडी, डाहूली, वहाणगाव, कांब्रे आमा, बोरवली, कुसवली,नागाथली, वडेश्वर, माऊ, करंजगाव, ब्राह्मणवाडी, पाले नामा, मोरमारेवाडी, उकसान, शिरदे, सोमवडी, थोरण, राकसवाडी, जांभवली, गोवित्री, भाजगाव, वळवंती, वडवली, कांब्रे नामा, कोंडिवडे नामा, नाणे
टाकवे बुद्रुक नाणे गट
●टाकवे बुद्रुक गण – सावळा,  माळेगाव बुद्रुक, माळेगाव खुर्द, पिंपरी आमा इंगळूण, कुणे-अनसुटे, कशाळ किवळे, भोयरे, कल्हाट, पवळेवाडी, निगडे, आंवळे, शिरे, मंगरूळ, टाकवे बुद्रुक, फळणे, बेलज, कॉडिवडे आमा, माळेगाव खुर्द
● कुरवंडे- कार्ला गट
●कुरवंडे गण – कुरवंडे, उद्देवाडी, कुणे नामा, वरसोली, पांगळोली, वाकसई, देवधर, करंडोली, वेहेरगाव, दहिवली, शिलाटणे, यक्वे खुर्द, सांगिसे, वेल्हवली, बुधवडी, खांडशी,
●कार्ला गण – डोंगरगाव, आँटे खुर्द, औंढोली, देवले, मळवली, सदापूर, पाटण, बोरज, भाजे, काल,ताजे, पिंपळोली, पाथरगाव, मुंढावरे, वाडिवळे, वळक
●खडकाळा वराळे गट
●खडकाळा गण – खडकाळा, खामशेत, कुसगाव खुर्द, चिखलसे, अहिरवडे, साते. ब्राह्मणवाडी, मोहितेवाडी
●वराळे गण- नाणोली तर्फे चाकण, आंबी, राजपुरी, आकुर्डी, वराळे, जांभुळ, सांगवी, कान्हे, नायगाव
●कुसगाव बुद्रुक -सोमाटणे गट
● कुसगाव- प्रभाचीवाडी, आंबेगाव, माजगाव, शिंदगाव, पाणसोली  ,आपटी,पाले पमा, महमागाव,सावंतवाडी
●सोमाटणे गण: कडधे, करूंज, बेडसे, बौर ब्राह्मणवाडी, शिवणे, सडवली, ओझर्डे, उसें आहे, परंदवडी, सोमाटणे
चांदखेड-काले गट
●चांदखेड गण –  आढले बुद्रुक, आढले खुर्द, ओव्हळे, दिवड, पुसाणे, पाचाणे, चांदखेड, कुसगाव पमा, बेबडओहोळ, पिंपळखुटे,
●काले गण- कोथुर्णे,वारू,शिवली,तुंग,मोरवे,ठाकूरसाई
गेव्हंडे, आपटी, घनगव्हाण, मळवंडी पमा, काले, दुधिवरे, अठवण, लोहगड, महागाव, वेळसे, केवरे, धालेवाडी, मालेवाडी, सावंतवाडी, मोरवे, शेवती, कोळे चाफेसर,
थुगाव, आर्डव, कोथुर्णे, मळवंडी ठुले, येलघोळ, चावसर, तुंग, शिळिंब, वाघेश्वर, कादव, अजिवली, जोवण, ठाकूरसाई, गेव्हडे खडक, तिकोणा, वारू, ब्राह्मणोली, शिवल, मडवली
●इंदोरी-तळेगाव दाभाडे ग्रामीण गट
इंदोरी गण-  सुदुंबरे, सुदवडी, इंदोरी, जांभवडे, नवलाख उंब्रे, जाधववाडी, बधलवाडी, मिंडेवाडी
● तळेगाव दाभाडे ग्रामीण गण : माळवाडी, गहुंजे, शिरगाव, गोडुंब्रे, धामणे, साळुत्रे, दारुत्रे, सांगवडे

error: Content is protected !!